Eindeloos ontwerpen en printen in 3d


Algemene Leveringsvoorwaarden

InfinityPro B.V.


1) Begrippen

In deze algemene leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1 cliënt: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst sluit, met wie leverancier onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie leverancier een aanbieding doet;
1.2 consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.5. leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InfinityPro B.V. - Lithomaker.nl, statutair gevestigd te Renkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 75389223, kantoorhoudende aan de van Ingenweg 60, 6871 ES te Renkum;
1.6. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2) Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van leverancier en cliënt.
2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of deze vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2.5 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per email
2.6 Indien leverancier in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest leverancier niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

3) Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier binden leverancier niet en zijn gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van leverancier. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen na afgiftedatum waarna de aanbieding automatisch komt te vervallen. Alle aanbiedingen kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 cliënt kan op de door leverancier aangegeven wijze een order plaatsen voor goederen of diensten. Iedere order is onderworpen aan acceptatie door leverancier. leverancier kan naar eigen inzicht een order accepteren of weigeren.
3.3 Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer cliënt een aanbieding van leverancier schriftelijk aanvaardt. Indien cliënt een aanbieding aanvaardt, heeft leverancier niettemin het recht om haar aanbieding binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3.4 Indien in de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door cliënt komt de overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat leverancier schriftelijk instemt met voorbehouden en/of wijzigingen.
3.5 Indien cliënt mondeling dan wel schriftelijk een bestelling plaatst bij leverancier zonder dat deze is voorafgegaan door een schriftelijke aanbieding van leverancier, komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de bestelling schriftelijk door de directie van leverancier is bevestigd. Dit geldt ook voor bestellingen die worden gedaan via de website van leverancier. Een automatisch gegenereerde bevestiging van de bestelling is geen schriftelijk bevestiging waarin de leverancier de overeenkomst bekrachtigt.

4) Uitvoering overeenkomst en garanties

4.1 leverancier zal zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren onder de voorwaarde dat leverancier juist wordt geïnformeerd door cliënt voorafgaand en gedurende de uitvoering van de overeenkomst. leverancier zal zijn uiterste best doen om de bestelde goederen en diensten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde uitspraken uit te voeren en af te leveren.
4.2 Mededelingen door of namens leverancier met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van de geleverde goederen en diensten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door leverancier. Van iedere garantie is uitdrukkelijk uitgesloten iedere vorm van schade die cliënt zelf heeft veroorzaakt, op welke wijze dan ook.
4.3 Indien de geleverde goederen of diensten aan de overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor cliënt deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van cliënt. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van leverancier op.

5) Prijs en betaling

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, alsook exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in Euro’s uitgedrukt en dient cliënt alle betalingen in Euro’s te voldoen.
5.2 Betalingen door cliënten dienen onvoorwaardelijk te geschieden, zonder opschorting, korting of verrekening, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
5.3. leverancier kan (naar eigen inzicht) cliënt de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL, PayPal, etc.). Voor zover leverancier een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan cliënt en cliënt deze accepteert en waarbij cliënt tevens instemt met een afwijkende betalingstermijn, stemt cliënt ermee in dat aanvullende voorwaarden van leverancier of van derden van toepassing zijn op die betalingsmethode.
5.4 De in een aanbieding c.q. overeenkomst vermelde prijzen van de door leverancier te leveren goederen zijn exclusief transportkosten en/of verzendkosten. 5.5 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.
5.6 leverancier is gerechtigd de prijzen of onderdelen daarvan van nog niet geleverde en/of niet betaalde goederen aan te passen aan eventuele veranderingen in de prijsbepalende factoren, zoals lonen, valutakoersen, wettelijke veranderingen, supply chain problemen enzovoort.
5.7 Tenzij anders overeengekomen, geldt een vooruitbetaling van 50%, en het restant binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Het is leverancier te allen tijde toegestaan van cliënt, 100% vooruitbetaling eisen, dit naar eigen beoordeling van de leverancier.
5.8 Indien hardware onderdeel is van de overeenkomst, dan dient deze te allen tijde 100% vooruit te worden betaald.
5.9 Indien overeenkomst enkel trainingen behelst, dan dienen deze 100% vooruit te worden betaald en ten laatste 10 (tien) dagen voor aanvang van de training te zijn betaald. Afmelding voor een training kan kosteloos tot 5 (vijf) werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag; hierna wordt de volledige sessie als afgenomen beschouwd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Bij het niet deelnemen aan een gedeelte van een trainingssessie wordt geen restitutie verleend noch wordt een vervangende trainingsdag aangeboden.
5.10 Indien cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient cliënt deze bezwaren binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
5.11 cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van een eigen vordering op leverancier.
5.12 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt aan leverancier, is cliënt automatisch in verzuim. cliënt is over hetgeen hij/zij alsdan is verschuldigd vanaf de datum van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten waaronder tevens begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, welke leverancier moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,– exclusief BTW.

6) Vertrouwelijkheid en overname personeel

6.1 cliënt is verplicht tot geheimhouding van gegevens die leverancier in het kader van de overeenkomst aan cliënt heeft verstrekt waarvan cliënt weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Indien cliënt vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en niet aan enige derde openbaar maken. cliënt zal de verplichting uit dit artikel opleggen aan zijn werknemers en derden die cliënt bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.
6.2 leverancier is te allen tijde gerechtigd de naam van cliënt alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van cliënt verrichte diensten of geleverde goederen te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.
6.3 cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

7) Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

7.1 Het eigendom van de door leverancier aan cliënt geleverde goederen gaat pas op cliënt over als cliënt alles heeft voldaan inzake hetgeen leverancier uit hoofde van alle overeenkomsten met cliënt en in dat kader verrichte diensten of geleverde goederen te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW. leverancier raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat cliënt van leverancier ontvangen goederen ver- of bewerkt. cliënt gaat bedoelde goederen in dat geval automatisch houden voor leverancier.
7.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 7.3 Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is leverancier gerechtigd om de geleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij cliënt of bij derden die deze goederen voor cliënt houden, weg te (doen) halen. cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
7.4 leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde goederen, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.
7.5 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.

8) Risico

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd of gebruikt, gaat over op het moment dat leverancier of hulppersonen van leverancier feitelijke beschikkingsmacht hiervan heeft/hebben verloren waaronder tevens dient te worden verstaan het moment dat goederen door leverancier aan het adres van haar magazijn worden afgeleverd.

9) Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.
9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de Wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
9.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig andere recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te wijzigen of verwijderen.

10) Levering en leveringstermijnen

10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden leverancier niet en hebben slechts een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (opleverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer kan worden gehaald. Deze termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties e.d.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen: ook deze termijnen/data zijn nimmer te beschouwen als fataal. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
10.2 Overschrijding van de termijnen doet voor cliënt geen recht op schadevergoeding, terugbetaling, korting ontstaan, noch om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
10.3 leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.
10.4 cliënt is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van cliënt kan worden verwacht om tijdige levering door leverancier mogelijk te maken, bij gebreke waarvan leverancier bevoegd is haar verplichtingen op te schorten.
10.5 leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of cliënt de voorwaarden van een met leverancier gesloten overeenkomst naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en de activiteiten van cliënt niet onredelijk belemmert. Een dergelijke controle wordt door een door leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken, maar verschaft leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die de deskundige bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van leverancier, tenzij de controle aantoont dat cliënt de voorwaarden van een met leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van cliënt zijn.

11) Onderzoeksplicht/klachten

11.1 In het geval cliënt een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten, dient cliënt het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 7 (zeven) dagen na levering van de goederen en/of diensten schriftelijk kenbaar te maken aan leverancier. Indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn, dient cliënt het gebrek binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen 7 (zeven) dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk aan leverancier te melden.
11.2 De in artikel 11.1 genoemde schriftelijke mededeling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient cliënt tevens melding te maken van het factuurnummer behorende bij de levering, zodat leverancier adequaat kan reageren op de klacht.
11.3 cliënt is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier gerechtigd om goederen aan leverancier te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van leverancier zijn niet toegestaan. In het geval cliënt in weerwil van deze bepalingen alsnog de goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal leverancier deze goederen, voor zover deze niet door leverancier worden geweigerd, ter beschikking houden van cliënt, hetgeen voor rekening en risico komt van cliënt. leverancier houdt deze goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van cliënt. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van cliënt. 11.4 Klachten ontheffen cliënt nimmer van haar betalingsverplichtingen. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan cliënt geen rechten ontlenen.
11.5 cliënt is nimmer gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

12) Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door cliënt in te schakelen derde(n) gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
12.2 Indien cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
12.3 Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13) Aansprakelijkheid leverancier

13.1 leverancier is in geval van schade aan goederen of in geval van niet deugdelijk gebleken diensten tot geen verdere (vergoedings-)verplichting gehouden dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de (uitvoering van de) overeenkomst, is uitgesloten.
13.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verbandhoudende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verbandhoudende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
13.3 Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat leverancier voor enige verder schade voortvloeiend uit de (uitvoering van de) overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van leverancier in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van leverancier komt.

14) Overmacht

14.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de Wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor leverancier dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden verwacht. Onder overmacht van leverancier dient tevens te worden begrepen overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers (die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven), gebrekkigheid van goederen, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storingen in de toelevering van energie, storing van internet, storing van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, stakingen in het bedrijf van leverancier of van derden (daaronder begrepen toeleveranciers van leverancier), algemene vervoersproblemen, de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van leverancier of van een toeleverancier van leverancier en de omstandigheid dat leverancier een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk krijgt geleverd. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.2 leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15) Wijziging en meerwerk

15.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
15.2 Indien leverancier op verzoek, of met voorafgaande instemming van cliënt, of uit noodzakelijkheid voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
15.3 cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
15.4 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst om de overeenkomst te wijzigen, is cliënt binnen de grenzen van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Indien cliënt weigert binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van de door te voeren wijzigingen, heeft leverancier het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade jegens cliënt. In het geval cliënt de goedkeuring op onredelijke gronden onthoudt, is cliënt – ongeacht of leverancier de overeenkomst heeft beëindigd – gehouden de oorspronkelijk overeengekomen prijs aan leverancier te voldoen.

16) Vrijwaring

16.1 cliënt is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die leverancier of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door cliënt, ongeacht of die schade is veroorzaakt door cliënt, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk is.
16.2 cliënt vrijwaart leverancier volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door cliënt, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

17) Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
17.2 leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

18) Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
18.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van leverancier om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde
18.3 De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door leverancier gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal voor rekening van cliënt indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

19) Aansprakelijkheid leverancier

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing in het geval dat de leverancier een overeenkomst aangaat met client die tevens een consument is.

A. Herroepingsrecht

Bij goederen:

19a.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten.
19a.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde(n), die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
(a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De leverancier mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere goederen met een verschillende levertijd weigeren;
(b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde(n), de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde(n), het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

19a.3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 19a.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

B. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

19b.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
19b.2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

C. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

19c.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de leverancier.
19c.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. Dit hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 19c.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
19c.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
19c.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

D. Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende goederen en diensten worden uitgesloten van het herroepingsrecht:

1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de leverancier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2. volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
4. verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
5. goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen;
6. verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, op het moment dat:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
8. Lithophanes op basis van de door de cliënt aangeleverd beeldmateriaal, cq. ideeën en/of eisen.

E. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

19e.1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
19e.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.

Verlenging:

19e.3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd waarbij de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tenminste 1 (één) maand.